Hva er kravene til kunngjøring av statlige tilskudd?

Etter bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) punkt 6.3.2 skal tilskudd kunngjøres “på en slik måte at man når hele målgruppen som tilskuddsbevilgningen tar sikte på”.

Bestemmelsene stiller ikke krav til i hvilken form kunngjøringen skal skje. Det vil derfor være departement/tilskuddsforvalter, innenfor rammen av Stortingets vedtak og forutsetninger, som i det enkelte tilfellet må vurdere på hvilken måte kunngjøring bør skje for å kunne nå den aktuelle målgruppen. Kunngjøringens form vil følgelig kunne variere etter blant annet tilskuddsordningens og målgruppens egenart.

En utbredt løsning vil være å benytte tilskuddsforvalters nettside, riksdekkende media og/eller lokalaviser til å gi informasjon om tilskuddsbevilgningen og muligheten for å søke om midler. I enkelte situasjoner kan tilskuddsforvalter ha tilstrekkelig oversikt over målgruppen til å kunne kunngjøre tilskuddet ved å ta direkte kontakt med potensielle mottakere innenfor målgruppen eller ved å gi informasjon via f.eks. faglige nettverk, paraplyorganisasjoner eller liknende som de potensielle mottakerne deltar i.

Ifølge bestemmelsene punkt 6.4 kan det i noen spesifiserte tilfeller avvikes fra normalprosedyren for utforming og forvaltning av tilskudd, herunder fra kravet om kunngjøring. Dette gjelder for tilskudd hvor mottaker er navngitt i bevilgningsvedtaket/budsjettproposisjonen og for tilskudd staten gir etter avtale med andre land eller som medlem i en internasjonal organisasjon mv. (jf. bestemmelsene punkt 6.4.2. a) og c)). I tillegg er det åpnet for å avvike fra kunngjøringskravet ved tilskudd til kommuner og fylkeskommuner (jf. bestemmelsene punkt 6.4.1).